Day 4 Match 32 Report – LIN Yun-Ju vs. FAN Zhendong