Day 1 Match 6 Report – CHEN Szu-Yu vs. SUN Yingsha