Day 1 Match 1 Report – WANG Chuqin vs. LIN Gaoyuan